อัตราค่าธรรมเนียมต่อรายการตามช่องทางรับเอกสาร

ไปรษณีย์

1,265 บาท
  • ภายใน 3 วัน
  • เมื่อนายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • และหลังจากดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ

พนักงานกรมจัดส่ง

1,350 บาท
  • ภายในวันทำการถัดไป
  • เมื่อนายทะเบียนลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์
  • และหลังจากดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ
*** ระยะเวลาในการดำเนินการ 1 วันทำการนับจากวันที่ชำระเงิน ไม่รวมระยะเวลาในการจัดส่ง ***

Color Switcher